آزمایشگاه انجماد وکارگاه ریخته گری

آزمایشگاه انجماد وکارگاه ریخته گری

تجهیزات آموزشی و پژوهشی : کوره زمینی با سوخت مایع تا دمای 1200 درجه سانتی گراد کوره ذوب فلزات غیر آهنی سوخت گاز کوره زمینی آموزشی کوره مقاومتی تا ...

آزمایشگاه خوردگی و پوشش

آزمایشگاه خوردگی و پوشش

هدف اصلی "آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن فلزات" گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، ارائه خدمات به دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و ...

آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی

آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی

  هدف اصلی "آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی" گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، ارائه خدمات به دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا ...

آزمایشگاه خواص مکانیکی

آزمایشگاه خواص مکانیکی

  هدف اصلی "آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد" گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، ارائه خدمات به دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و ...

آزمایشگاه پلیمر

آزمایشگاه پلیمر

    هدف اصلی "آزمایشگاه پلیمر" گروه مهندسی مواد و پلیمر دانشگاه حکیم سبزواری، ارائه خدمات به دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا و ...