دکتر مصطفی موسوی زاده

New Picture (6)

Dr. Seied Mostafa Mousavizade Noghabi

Assistant Professor

Phone: (+98) 571 400 3539

 Department of Materials Science and Engineering,

Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

P.O.Box 397, Sabzevar, Iran.

Education:

BS: 2004, Amirkabir University of Technology, on ” آنالیز شکست قلاب اتوماتیک SA3 واگنهای باری ساخته شده از آلیاژ ریختگیGS20Mn5  “

MSc:  ۲۰۰۶,Tehran University,on ” بررسی علل شکست جوش سربه­سر جرقه­ای ریل­های راه آهن  “

PHD: 2011, Tarbiat Modares University, on ” اثر آماده‌سازی سطحی بر ترکیدگی ذوب شدگی در فرآوری ذوبی لیزری سوپرآلیاژ پایه نیکلی IN 738 “

Research Areas:

متالورژی جوش سوپرآلیاژهای پایه نیکلی

·         متالورژی و تکنولوژی جوشکاری

·         فرآوری‌های لیزری مواد مانند لایه نشانی و جوشکاری لیزری

·         تحلیل شکست و خرابی قطعات فلزی و استفاده از مکانیک شکست در تحلیل شکست قطعات فلزی

·         شکست نگاری

Journal papers

1.    S. M. Mousavizade, F. Malek Ghaini, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, A. Abdollah-zadeh, “Effect of severe plastic deformation on grain boundary liquation of a nickel base superalloy”, Scripta Materialia 60 (2009) 244–۲۴۷٫

۲٫    S.M. Mousavi zadeh Noughabi, K. Dehghani, M. Pouranvari, “Failure analysis of automatic coupler SA-3 in railway carriages, Engineering Failure Analysis 14 (2007) 903–۹۱۲٫

۳٫    M. Pouranvari,H. R. Asgari, S. M. Mosavizade, P. Marashi, M. Goudarzi, “Effect of weld nugget size on overload failure mode of low carbon steel resistance spot welds”, Science and Technology of Welding & Joining, 12 (2007) 217-225.

4.    S. H. Hashemi, D. Mohammadyani, M. Pouranvari, S. M. Mousavizadeh,”On the relation of microstructure and impact toughness characteristics of DSAW steel of grade API X70″, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, vol. 32 (2009) 33-40.

5.    Mostafa Mousavizade, Hassan Farhangi Characterization of Surface defects associated with flash butt-welded pearlitic rails and their contribution to overload and fatigue failures, Advanced Materials Research 83-86 (2010) 1262-1269.

6.    M. Pouranvari, S.M. Mousavizadeh, S.P.H. Marashi, M. Goodarzi, M. Ghorban,i “Influence of fusion zone size and failure mode on mechanical performance of dissimilar resistance spot welds of AISI 1008 low carbon steel and DP600 advanced high strength steel”, Materials and Design, (2011) 1390–۱۳۹۸٫

۷٫    M. Pouranvari, S.P.H. Marashi, S.M. Mousavizadeh, “Failure mode transition and mechanical properties of similar and dissimilar resistance spot welds of DP600 and low carbon steels”, Science and Technology of Welding and Joining, 15 (2010),625-631.

8.    M. Pouranvari, S. P. H. Marashi and S. M. Mousavizadeh, ” Dissimilar resistance spot welding of DP600 dual phase and AISI 1008 low carbon steels: correlation between weld microstructure and mechanical properties “, Ironmaking and Steelmaking, 38 (2011), 471-480.

9.    S. M. Mousavizade, F. Malek Ghaini, “Effect of preweld surface modification using friction stir processing of in738 superalloy on the liquation cracking of autogenous laser welds”, Metalurgija-Journal of Metallurgy, Accepted.

10.              S. M. Mousavizade, H. Farhangi, “Fatigue type horizontal split-web fracture of flash butt welded railway rails”, Submitted to the Engineering Failure Analysis.

11.              Laser-assisted and conventional friction stir processing of IN738 nickel base superalloy: the stir zone microstructure, Journal of alloys and compounds, Accepted.

Conferences paper

1.    H. Farhangi, S. M. Mousavizade, Horizontal Split-Web Fractures of Flash Butt Welded Rails, 8th International Fracture conference, Nov. 2007, Turkey.

2.    S. M. Mousavizade, H. Farhangi, “Microstructural evaluation and interpretation of the hardness and wear properties after flash butt welding process of pearlitic rail steel”, 2nd International Railway Symposium, October 2008, Turkey.

3.    S. M. Mousavizade, H. Farhangi, “Fractographic study of fatigue failure of flash butt welded pearlitic rail steel”, 2nd International Railway Symposium, October 2008, Turkey.

4.    S. M. Mousavizade, H. Farhangi, “Characterization of Surface defects associated with flash butt welding process of pearlitic rail steel and their contribution to fatigue and overload failures”, Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2008), Bahrain, Nov 2008.

5.    S. H. Hashemi, D. Mohammadyani, S. M. Mousavizadeh, M. Pouranvari, Varghese, Experimental evaluation of the effects of DSAW process on impact toughness properties of API X70 pipeline steels, 2nd international Conference on Recent Advances in Material Processing Technology (RAMPT ’۰۹), ۲۵-۱۷ Feb 2009, India.

6.    S. M. Mousavizade, F. Malek Ghaini, M.J. Torkamany, J. Sabbaghzadeh, A. Abdollah-zadeh, “Effect of preweld surface modification using friction stir processing on the HAZ liquation cracking of autogenous laser weld of IN738 superalloy”, Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2008), Bahrain, Nov 2008.

7.    S. H. Hashemi, D. Mohammadyani, S. M. Mousavizadeh, M. Pouranvari, M. R. Jalali, “Fracture characteristics of DSAW pipeline steel of grade API X70″, Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2008), Bahrain, Nov 2008.

8.    M. Pouranvari, S. M. Mousavizade, P. Marashi, M. Goodarzi, M. Ghorbani, “Effect of Failure Mode on the Mechanical Properties of Dissimilar Resistance Spot Welds between DP600 and St14 Steels”, IIW2009, Tehran, Iran.

9.    M. Pouranvari, S. M. Mousavizadeh, S. P. H. Marashi, Influence of Resistance Spot Welding Parameters on the Failure Mode and Mechanical Performance of Dissimilar DP600/AISI 1008 Welds, Majlesi Journal of Materials Engineering, Accepted

10.              S.M. Mousavizade, Hidetoshi Fujii, Effect of heat input on liquation and cracking of laser welded Inconel 738 nickel base superalloy, International Welding-Joining Conference, Korea, 2012.

11.              S.M. Mousavizade, Hidetoshi Fujii,Effects of crystallographic orientations on hot cracking tendency, International Welding-Joining Conference, Korea, 2012.

12.              S.M. Mousavizade, Hidetoshi Fujii,Laser-assisted and conventional friction stir processing of IN738 nickel base superalloy, International Welding-Joining Conference, Korea, 2012.

13.              S.M. Mousavizade, Hidetoshi Fujii,Using friction Stir Processing for improving the weldability, International Welding-Joining Conference, Korea, 2012.

 1. مجید پورانوری، پیروز مرعشی، مصطفی موسوی زاده، “ریزساختار و رفتارشکست جوش‌های مقاومتی نقطه‌ای ناهمجنس فولاد دوفازی DP600 و فولاد ساده‌ی کم کربن St14 “، فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی مواد مجلسی، شماره ۳، ۱۳۸۸، ۲۷-۱۶٫
 2. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، حسن فرهنگی، فرهاد حسن آبادی، “شکستهای ناشی از اضافه بار ناگهانی جوش جرقه ای ریلهای راه آهن و بکارگیری مکانیک شکست در آنالیز شکست آنها”، یازدهمین کنگره‌ی سالانه‌ی انجمن مهندسین متالورژی ایران، ۱۳۸۶، اصفهان.
 3. سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی، کامران دهقانی، سید حسین یزدانی طبائی، “آنالیز شکست قلاب اتوماتیک SA3 واگنهای باری ساخته شده از آلیاژ ریختگی GS20Mn5″، نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، ۱۳۸۴٫
 4. سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی ، حسن فرهنگی، سید حسین یزدانی طبائی، ” بررسی عیوب ناشی از خستگی تماسی غلتشی(RCF) سطوح ریلهای راه آهن و ارزیابی این عیوب در خطوط ریلی ایران”، هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح وعملیات حرارتی، ۱۳۸۵٫
 5. سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی، کامران دهقانی، مجید پورانوری، ” بررسی اثر فرایند تولید بر شکست قلاب اتوماتیک SA3 واگن‌‌های باری ساخته شده از آلیاژ ریختگی GS20Mn5″، هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، ۱۳۸۵٫
 6. مجید پور انوری، حمید رضا عسگری، سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی، پیروز مرعشی، مسعود گودرزی، “ارتباط بین متغیرهای فرایند و رفتار شکست جوشهای مقاومتی نقطه­ای ورق فولادی کم کربن”، سمپوزیوم فولاد ۸۴ .
 7. سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی، حسن فرهنگی، سیروس سحرخیز،” آنالیز شکست  جوش جرقه‌ای سربه سر ریل‌های راه آهن”، دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، ۱۳۸۵٫
 8. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، حسن فرهنگی، “بررسی مکانیزم رشد ترک خستگی، ارتباط آن با میکروساختار و مورفولوژی سطح شکست خستگی در فولاد پرلیتی ریل”، سمپوزیوم فولاد ۸۵٫
 9. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، حسن فرهنگی، “خواص کششی و ضربه­ای جوش جرقه­ای فولاد پرلیتی ریل­های راه­آهن و بررسی ارتباط مسیر رشد ترک کلیواژ با میکروساختار این فولادها”، سمپوزیوم فولاد ۸۵٫
 10. مجید پور انوری، سیدمصطفی موسوی زاده‌نوقابی ، حمید رضا عسگری ، امیر عابدی، پیروز مرعشی، مسعود گودرزی، “یک مدل تحلیلی برای پیش بینی مود شکست جوشهای مقاومتی نقطه ای در تست کشش برش”، سمپوزیوم فولاد ۸۵٫
 11. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، حسن فرهنگی، رضا روایی، وحید نوروزی، “پیش بینی عمر خستگی در شکست های افقی جوش جرقه ای ریل های راه آهن در حالت های مختلف بارگذاری”، کنفرانس انجمن مهندسان مکانیک ایران ۲۰۰۷ (ISME2007).
 12. سید مصطفی موسوی زاده­نوقابی ، حسن فرهنگی، علیرضا جهانگیر، فرهاد حسن آبادی، “بررسی خواص ساختاری و مکانیکی جوشهای جرقه‌ای و ترمیت ریل‌های راه آهن”، ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران،۱۳۸۵٫
 13. سید مصطفی موسوی زاده­نوقابی، حسن فرهنگی، سیروس سحرخیز، ” علل شکست جوش جرقه‌ای ریلهای راه آهن”، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راه آهن، ۲۴۷، مهر ۱۳۸۶
 14. مصطفی موسوی زاده نوقابی، کامران دهقانی، سیروس سحرخیز، سید حسین یزدانی طبائی،” بررسی اثر فرایند تولید بر شکست قلاب اتوماتیک SA3 واگن‌‌های باری ساخته شده از آلیاژ ریختگی GS20Mn5″، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راه آهن، مقاله منتخب شماره ۱۹۸، شماره های ۳۲و ۳۳،  پائیز و زمستان ۸۶٫
 15. سید مصطفی موسوی زاده­نوقابی، حسن فرهنگی، محمد واحدی، داریوش محمدیانی، “بررسی شرایط تنشی و عوامل موثر فرایند جوشکاری در شکست­های دب اکبری جوش جرقه ای ریل های راه آهن” ، هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، ۱۳۸۶٫
 16. سید مصطفی موسوی زاده­نوقابی، حسن فرهنگی، مریم سالاری، داریوش محمدیانی، “بررسی ارتباط بین ساختار و خواص جوش جرقه ای فولاد پرلیتی ریل” ، هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران، ۱۳۸۶٫
 17. سید مصطفی موسوی زاده­نوقابی، حسن فرهنگی، سید حسین یزدانی طبائی، ” مدیریت عیوب ریل”، پژوهشنامه مرکز تحقیقات راه آهن، مقاله شماره ۲۵۱، شماره های ۳۲و ۳۳،  پائیز و زمستان ۸۶٫
 18. سید حجت هاشمی، داریوش محمدیانی، مجید پورانوری، سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، محمدرضا جلالی، “بررسی نرم شدگی ناحیه متأثر از حرارت جوش زیر پودری در لوله درز جوش مارپیچ با گرید API X70″، سمپوزیوم فولاد ۸۶٫
 19. سید حجت هاشمی، داریوش محمدیانی، مجید پورانوری، مصطفی موسوی زاده، محمد رضا جلالی، ” بررسی تجربی خواص مکانیکی جوش زیر پودری فولاد خطوط پر فشار انتقال گاز ایران با گرید API X70″، کنفرانس انجمن مهندسان مکانیک ایران ۲۰۰۸ (ISME2008).
 20. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، حسن فرهنگی، “ارتباط بین ساختار و خواص سختی و سایشی جوش جرقه‌ای فولاد پرلیتی ریل” ارسال شده جهت داوری در فصلنامه مهندسی متالورژی.
 21. سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، فرشید مالک قاینی، محمد جداد ترکمنی ” ممانعت از ترکیدگی ذوب‌شدگی حین جوشکاری تعمیری سوپرآلیاژ IN738 مورد استفاده در پره‌های توربین”، اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو، مهر ۸۷، تهران.

 

 

 

 

ثبت اختراع:

سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، فرشید مالک، محمد جواد ترکمنی، سیامک دادرس، “ساخت دستگاه تغذیه‌ی پودر با پاشش یکنواخت و نرخ خروجی کم برای لایه نشانی لیزری”.

سید مصطفی موسوی زاده نوقابی، فرشید مالک، محمد جواد ترکمنی، “روشی برای جلوگیری از ترکیدگی ذوب شدگی سوپرآلیاژ پایه نیکلی”