کارگاه پردازش تصاویر میکروسکوپی
انجام طرح پژوهشی مشترک عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری با تیم پژوهشی از دانشگاه های تربیت مدرس، صنعتی قوچان و تربت حیدریه
همایش سالیانه انجمن بین المللی بتن (ACI) و فراخوان کنفرانس ملی آب، بتن، زلزله
انتشار مقاله حاصل از پروژه ارتباط با صنعت توسط آقای دکتر مهدی دیمی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
معافیت تحصیلی آقایان

معافیت تحصیلی آقایان

قابل توجه دانشجویان نو ورود آقا دانشجویانی که معافیت تحصیلی  خود را از پلیس 10+ دریافت ننموده اند در صورت عدم ارائه آن تا تاریخ 30 ...