اطلاعیه های مهم آزمایشگاه مرکزی در خصوص برگزاری کارگاه های ایمنی
جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94

جشن دانش آموختگی دانشجویان ورودی 94

باعنایت به اتمام رسیدن نیم سال اول سال تحصیلی 98-97 و فارغ التحصیل شدن دانشجویان ورودی 94، در نظر است مراسم فارغ التحصیلی جامع (کلیه ...

اطلاعیه های مهم آزمایشگاه مرکزی در خصوص برگزاری کارگاه های ایمنی