اطلاعیه اول: فراخوان پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی از روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 لغایت 1401/11/30 در سایت دانشگاه به آدرس www.hsu.ac.ir/talent فعال شده است. داوطلبان محترم با مراجعه به این آدرس، مراحل ثبت نام را انجام دهند.

تمدید تاریخ فراخوان : تاریخ ثبت نام برای پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تا آخر اردیبهشت ماه تمدید شد.