چارت تحصیلی

برای دريافت فايل چارت درسی هر رشته بر روی عنوان کلیک شود:

برنامه درسي دوره کارشناسي جغرافيا


فلوچارت تحصيلي کارشناسي ارشد

چارت تحصيلي کارشناسي ارشد رشته‌هاي آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

برنامه درسي کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي روستايي 96

برنامه درسي کارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري 96

برنامه درسي کارشناسي ارشد آب و هواشناسي 96

برنامه درسي کارشناسي ارشد ژئومورفولوژی 96

 


فلوچارت تحصيلي دکتری

چارت تحصيلي دکتری رشته‌هاي آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی

برنامه درسي دکتري آب و هواشناسي 95

برنامه درسي دکتري ژئومورفولوژی 95

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.