آمار دانشکده

جدول آمار اعضاي هيأت علمي دانشکده

گروه مربي استاديار دانشيار استاد
جغرافياي طبيعي 4 2 1
جغرافياي انساني 3 4
محيط زيست 1 6 1
سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي 1 3

 

جدول آمار دانشجويان

مقطع جغرافياي طبيعي جغرافياي انساني محيط زيست کارداني تکنولوژي
ژئومورفولوژي اقليم‌شناسي برنامه‌ريزي شهري برنامه‌ريزي روستايي
کارشناسي 153 129 150 173 96
کارشناسي ارشد 34 28 40 11
دکتري 7 4

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.