رياست دانشکده

 

الف) سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی– جغرافيا انسانی- دانشگاه تهران- 1382

کارشناسی ارشد– جغرافيا و برنامه ريزي روستایی- دانشگاه فردوسي مشهد- 1386

دکتری– جغرافيا و برنامه ريزي روستایی- دانشگاه فردوسي مشهد- 1392

 

عنوان پایان نامه ارشد: سطح بندی پایداری توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کمیجان)

عنوان تز دکترا: بررسی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب)

 

ب) سوابق آموزشی:

 

 • برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی- مقطع کارشناسی- دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاربرد سنجش از دور در برنامه ریزی روستایی- مقطع کارشناسی ارشد-  دانشگاه پیام نور فریمان
 • روابط متقابل شهر و روستا- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • جايگاه روستا در مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • توسعه پایدار روستایی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • صنایع روستایی – کارشناسی- حکیم سبزواری
 • مبانی جغرافیای اقتصادی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • مبانی جغرافیای روستایی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • كارگاه برنامه ريزي روستايي- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • برنامه ريزي روستايي در نواحي مرزي و ويژه- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • فلسفه و سير تكوين علم جغرافيا- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • روش تحقیق(نظری)- کارشناسی ارشد- حکیم سبزواری
 • روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی- کارشناسی ارشد- حکیم سبزواری
 • تحلیل فضایی روابط شهر و روستا- کارشناسی ارشد- حکیم سبزواری
 • مدیریت توسعه پایدار کالبدی – فضایی و اکولوژیک مناطق روستایی- کارشناسی ارشد- حکیم سبزواری
 • مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی- کارشناسی ارشد- حکیم سبزواری
 • کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • مبانی جغرافیای فرهنگی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • صنایع روستایی- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • جغرافیای جمعیت ایران- کارشناسی- حکیم سبزواری
 • پروژه- کارشناسی- حکیم سبزواری

 

ج) سوابق پژوهشی :

 

ترجمه کتاب مقدمه ای بر توسعه روستایی- 2010

 

مقاله‌ های علمی و پژوهشی:

(Case Study: The Countryside Near Sabzevar City)زمستان 1397–  Ferdowsi University of Mashhad/ Iran- Journal of Research and Rural Planningپژوهش و برنامه ریزی روستایی

 • The challenges of rural family physician program in Iran:

a discourse analysis of the introduction to criticizing power

imbalance between rural health and mainstream urban

health- Springerانگلیس- – Social Theory & Health

مقاله های منتشر شده در همايش های داخلي:

 

 • اولین همایش ملی عمران و توسعه پایدار- 1392- مشهد- عنوان مقاله: توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها(مطالعه موردی شهر جدید گلبهار)- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): یوسف خدایی، مصطفی ایستگلدی، علی اکبر تقیلو، رضا خسروبیگی برچلویی

 

 • اولین همایش ملی جغرافیا و توسعه پایدار- 1392- کرمانشاه- عنوان مقاله: الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی(مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی)- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی برچلویی، علیرضا حمیدیان، علی اکبر تقیلو، محمد مهاجرنیا

 

 • اولین همایش ملی جغرافیا و توسعه پایدار- 1392- کرمانشاه- راهبرد توسعه پایدار اقتصادی روستاها- ( دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان)- علی اکبر تقیلو، عبدالله عبداللهی، رضا خسروبیگی برچلویی

 

 • اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی منابع طبیعی، مهندس کشاورزی، محیط زیست و توسعه پایدار روستایی- 1395- تهران- عنوان مقاله: شناخت الگوی گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر تغییرات کاریری اراضی در سکونتگاه های روستایی- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی برچلویی
 • سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران- 1395- تهران- عنوان مقاله: الزامات تحقق راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر مشارکت جوامع محلی- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی):  رضا خسروبیگی برچلویی

 

 • چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی- 1395- تهران- عنوان مقاله: دولت و عوامل ناکامی برنامه ریزی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی(مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی)- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی برچلویی

 

 • اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار- 1395- مشهد- عنوان مقاله: تحلیلی بر توسعه یافتگی اقتصاد روستایی با تاکید بر بخش تولید کشاورزی مطالعه موردی: روستای دهستان مرگور- بخش سیلوانا- ارومیه- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی برچلویی، علی اکبر تقیلو

 

 • اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار – 1395- مشهد- عنوان مقاله: بررسی عوامل فکری – فلسفی موثر در میزان مشارکت مردم  در فرایند توسعه روستایی(شهرستان ایجرود- استان زنجان)- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی برچلویی، علی اکبر تقیلو

 

 • ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران- 1397- تهران- عنوان مقاله: ظرفیت سازی محلی، راهبردی اساسی در توسعه ی گردشگری روستایی- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): خسروبیگی بزچلویی، نیازی

 

 • دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری- 1399- قائنات- عنوان مقاله: شناسایی سیاست های موثر دولت بر کاشت گندم از دیدگاه کشاورزان خبره روستاهای دهستان چهارده سنخواست با روش تحلیل کیفی Atlas- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): خانی، حمیدیان، خسروبیگی بزچلویی

 

 • دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری- 1399- قائنات- عنوان مقاله: شناسایی راهکارهای بهبود بنیه اقتصادی ساکنان روستایی با تکیه بر اشتراکات فرهنگی به روش تحلیل کیفی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان چهارده سنخواست)- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): خانی، حمیدیان، خسروبیگی بزچلویی

 

 • اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت‌آفرین- 1399- مشهد- عنوان مقاله: علل عدم گرایش روستاییان به تنوع سازی کشاورزی مطالعه موردی: نخلستان های روستاهای شهرستان بم- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی):  رضا خسروبیگی بزچلویی

 

 • اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کارهای برتر و ثروت‌آفرین- 1399- مشهد- عنوان مقاله: ارزیابی استراتژیک ظرفیت هاي توسعه گردشگري در نواحی روستایی شهرستان درمیان، استان خراسان جنوبی- اسامی همکاران به ترتیب (شامل نام متقاضی): رضا خسروبیگی بزچلویی

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه:

 

 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: امکان سنجی بکارگیری مدیریت دانش محور در مدیریت شهری با تاکید بر شهرداری سبزوار-  نام دانشجو: مریم سادات موسوی -تاریخ  دفاع: 25/ 6 0/ 1395-  اسامي استادان راهنما: سید هادی حسینی – اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: تاثیر عوارض زئومورفولوزی کواترنر بر پراکنش  سکونتگاههای روستایی سبزوار – نام دانشجو: زهرا علوی – تاریخ  دفاع: 30/ 11/ 1395-  اسامي استادان راهنما: ابوالقاسم امیراحمدی – اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: بررسی نقش مساجد در ایجاد پایداری اجتماعی در شهر مشهد – نام دانشجو: فاطمه نوروزیان کماجخور – تاریخ  دفاع: 26/ 6 0/ 1396- اسامي استادان راهنما: سید هادی حسینی – اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: چگونگی بازتولید کشاورزی: شرحی بر راهبردهای بقای باغ های آلو در روستاهای کوهستانی (مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان نيشابور)- نام دانشجو: سمیه سلیمانی – تاریخ  دفاع: 02/ 8 0/ 1396- اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی – اسامي استادان مشاور: محمدجواد صفایی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: نظام سلامت در روستا: گفتمان های غالب و مشارکت مردم محلی نگاهی انتقادی به برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان قوچان)- نام دانشجو: قاسم طهماسی زاده ناوخ – تاریخ  دفاع: 07/ 09/ 1397-  اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی- اسامي استادان مشاور: علیرضا حمیدیان
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: تجربیات تاب آوری: استراتژی های خانوارهای روستایی در مقابله با بحران های طبیعی و انسانی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری خراسان شمالی)نام دانشجو: معصومه خالدی – تاریخ  دفاع: 03/ 10/ 1397- اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی – اسامي استادان مشاور: علیرضا حمیدیان
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: الزامات نهادینه کردن گردشگری در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان خراسان شمالی)-  نام دانشجو: هادی نیازی – تاریخ  دفاع: 05/ 10/ 1397-  اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی-  اسامي استادان مشاور: محمدجواد صفایی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: تاثیر جذابیت های روستایی بر جریان های حرکتی در مناطق روستایی در معرض کاهش جمعیت (مطالعه موردی: روستاهای سبزوار)-  نام دانشجو: حمید بروغنی تاریخ  دفاع: 02/ 04/ 1398-  اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی – اسامي استادان مشاور: محمدجواد صفایی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: مطالعه و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رکود اقتصادی فعاتیتهای بخش دامداری روستایی (مطالعه موردی:روستاههای دهستان خواشد بخش روداب شهرستان سبزوار) نام دانشجو:  غلام رضا حسن پور تاریخ  دفاع: 31/ 06/ 1398-  اسامي استادان راهنما: محمدجواد صفایی-  اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: اقتصاد انگور و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان کاشمر نمونه موردی، دهستان پایین ولایت-  نام دانشجو: سیده معصومه عارفی پور – تاریخ  دفاع: 27/ 11/ 1398-  اسامي استادان راهنما: علیرضا حمیدیان-  اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: بررسی علل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی گرایش به کشت گندم و آثار آن بر تصمیم گیری کشاورزان خبره روستایی و ارائه پیشنهادات برای اصلاح آن (روستاهای دهستان چهارده، سنخواست، جاجرم)-  نام دانشجو: طیبه خانی تاریخ  دفاع: 29/ 11/ 1398- اسامي استادان راهنما: علیرضا حمیدیان – اسامي استادان مشاور: رضا خسروبیگی بزچلویی
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: توانمندسازی زنان روستایی؟ بررسی مناسبات جنسیتی در بخش کشاورزی با رویکرد سرمایه گذاری مشترک و پیمانکاری (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جیرستان، شهرستان شیروان)-  نام دانشجو: سیده زینب حسینی- تاریخ  دفاع: 25/ 09/ 1399- اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی- اسامي استادان مشاور: علیرضا حمیدیان
 • عنوان پایان نامه/رساله دکتری تخصصی: بازنگری در شیوه های تغییر ساختار کشاورزی برای رونق اقتصادی در نواحی روستایی: نگاه انتقادی به گسترش کشت محصولات باارزش  (مطالعه موردی: باغات پسته شهرستان بردسکن) –  نام دانشجو: حجت دلاور – تاریخ  دفاع: 23/ 10/ 1399-  اسامي استادان راهنما: رضا خسروبیگی بزچلویی- اسامي استادان مشاور: محمدجواد صفایی

 

سوابق اجرایی و مدیریتی:

 • مدیر گروه- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی- 1398- 1400
 • ریاست- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- 1401

 

رتبه ممتاز: کسب رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه فردوسی در سال 1389

توانمندی ها: آموزش سنجش از دور GIS- آموزش Auto cad

عضویت در انجمن های علمی: عضويت در انجمن جغرافيا و برنامه ریزی روستایی- عضو عادي

 

کارگاه آموزشی:

 • کارگاه روش تحقیق پیشرفته در جغرافیای انسانی(1)- 18/ 12/ 1394- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
 • کارگاه روش تحقیق پیشرفته در جغرافیای انسانی(2)- 31/ 1 0/ 1395- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
 • کارگاه روش تحقیق پیشرفته در جغرافیای انسانی(3)- 4/ 3 0/ 1395- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی
 • کارگاه روش تحقیق کیفی مقدماتی- 6 0/ 5 0/ 1395- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • کارگاه مهارت های مصاحبه در تحقیقات کیفی- 12/ 5 0/ 1395- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • کارگاه استخراج روایت ها و ذهنیات محلی در تحقیقات کیفی- 18/ 5 0/ 1395-  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • کارگاه پروپوزال نویسی- 12/ 7 0/ 1395- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

 

 

 

3 thoughts on “رياست دانشکده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.