مقالات


  1. فاطمه ميوانه، الهه اکبري، عليرضا انتظاري، منصوره نظري، 1393، بررسي نقش عوامل زيست اقليمي بر شيوع بيماري سالک (مطالعه موردي: شهرستان سبزوار)، مجله اپيدميولوژي ايران.
  2. بهرامي، شهرام، 1393. برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشيه طاقديس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونيک ، تحقيقات جغرافيايي، بهار 93، شماره 112، ص 59-72.
  3. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابباریکی زکیه ؛ (1393)،ریز پهنه بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ، مجله جغرافيا و توسعه، شماره سی وپنجم،تابستان 1393، صص133-153.
  4.  امیراحمدی، ابوالقاسم، پورهاشمی، سیما، گلشنی، نگار، نژادسلیمانی، حمید، (1392)، تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی موثر بر سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS(مطالعه موردی :زرچشمه هونجان، دومین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
  5. امیراحمدی، ابوالقاسم، پورهاشمی، سیما،زاهده ،(1393)، پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش های اماری دو متغیره در محیط GIS، همایش علوم جغرافیای ایران، دانشگاه تهران.تهران.
  6. زنگنه اسدي، محمد علي، (1393)، استفاده از فرم های ژئومورفولوژی برای استقرار منابع استراتژیک در پدافند غیرعامل، همایش ملی پدافند غیر عامل و علوم انسانی – اردیبهشت 1393 –  دانشگاه کاشان
  7. زنگنه اسدي، محمد علي، (1393)، بررسي نقش فرآيندهاي ژئومورفولوژي در کيفيت سنگدانه‌هاي مصالح ساختماني در دامنه‌ي جنوبي بينالود، همایش علوم جغرافیایی – جغرافیا بستر توسعه – اردیبهشت 1393 – دانشگاه تهران

Bahrami.  S. 2012. Morphotectonic evolution of triangular facets and wine-glass  valleys in the Noakoh anticline, Zagros, Iran: Implications for active tectonics. Geomorphology, 159, 37-49 .

 

Bahrami. S. 2013.  Tectonic controls on the morphometry of alluvial fans around Danehkhoshk anticline, Zagros, Iran. Geomorphology, 180, 217-230.

 

Bahrami. S. 2013.  Analyzing the drainage system anomaly of Zagros basins: Implications for

active tectonics.Tectonophysics, 608, 914-928.

 Mokhtari, L. G.,  Mohammad Hossein Ramesht, Ali Almodaresi, (2013), Analyzing of surface relations in an experimental drainage basin, J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(4)120-124.