به اطلاع دانشجويان دکتری می رساند، ارزيابي جامع دكتري در ارديبهشت ماه 1397 برگزار مي شود.

به اطلاع دانشجويان دکتری می رساند

ارزيابي جامع دكتري در ارديبهشت ماه 1397 با سه عنوان اصلی به شرح زير انجام خواهد شد.

 

رشته ژئومورفولوژی

رشته آب و هواشناسی

عناوين

مبانی ژئومورفولوژی

مبانی آب و هواشناسی
ژئومورفولوژی ايران

آب و هواشناسی ايران

ژئومورفولوژی کاربردی

آب و هواشناسی کاربردی

 

تاريخ  آزمون کتبی اعلام خواهد شد.