گزارش تصويري اولين جلسه دفاع از پايان نامه برنامه ريزي روستايي

اولين جلسه دفاع از پايان نامه دانشجوي کارشناسي ارشد برنامه ريزي روستايي تحت عنوان

“چگونگی بازتولید کشاورزی: شرحی بر راهبردهای بقای باغ‌های آلو در روستاهای کوهستانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان نیشابور)”

در روز سه شنبه به تاريخ 96/08/02 برگزار گرديد.

 

در تاريخ