به مناسبت روز معلم، جمعي از دانشجويان دانشکده جغرافيا و علوم محيطي از اعضاي هيأت علمي دانشکده تقدير و تشکر نمودند.