دانشجويان رشته جغرافيا ورودي مهرماه 96 تعيين گرايش شدند.

گرایش ژئومورفولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی
1 زهرا کیخسروی

9612519571

2

مریم نظری 9612519537
3 زهرا آسیایی

9612519413

4

فاطمه کیفی 9612519388
5 فاطمه فشانجردی

9612520056

6

ناهید موسی زاده 9612519071
7 مهدی اکبری برآبادی

9612519220

8

زهرا بیدی 9612519435
9 الهه معشوق

9612519560

10

محمد رضا راه روح 9612520205
11 محمد رضا ابراهیمی

9612520227

12

اسماعیل صفری 9612519059
13 فاطمه منصف

9612520136

14

فاطمه قنبری 9612519242
15 سیدمحمود دلبری

9612520307

16

ملیحه مرد پور 9612519162
17 مهدی عظیم نسب

9622519249

18

فاطمه جلمبادانی 9612520078
19 بهرام کمیزی

961252038

20

عطیه حقی دولت صفدر آباد 9612519695
21 سمانه بخشی پور

9612519253

22

مینا چکیده 9612519402
23 زهرا ناصری

9612519480

24

پریسا زعفرانیه 9612519606
25 مرجان هنرور

9622519170

26

انسیه دیواندری 9622519216
27 اکرم رجایی اصل

9622519238

28

یگانه عابدینی

9622519589

 

 

گرایش برنامه‌ریزی روستایی

ردیف

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی

1

زهرا آزمون 9612519297
2 علی محمد آبادی

9612520067

3

فاطمه شوروزی 9612519866
4 زهرا هراتی

9612520012

5

ناهید دولت آبادی 9612519514
6 نرگس قاسمی

9612519399

7

الهه مظفری 9612519855
8 پریسا ساعی فرد

9612519617

9

مرتضی شمسی پور 9612519640
10 صادق دولت آبادی

9612519662

11

محدثه روحی 9612519811
12 رضا سلطانی

9612519708

13

عاطفه حیدری 9612519991
14 عباس بیابانی

9612520045

15

افسانه میر عباسی 9612519593
16 زهرا اکبری

9612519366

17

سمانه زنگی 9612519128
18 پریسا منجی زاده

9612520090

19

فرشته لالائی 9612519479
20 رویا ششتمدی

9612519344

21

زهرا دهنوی 9612519935
22 شقایق رجبی

9612519264

23

سمیرا جلمبادانی 9612519559
24 پریسا رازقندی

9612519515

25

مینا محمودی هوشیار 9612519457
26 مژده وزیری نژاد

9612519468

27

سهیلا بشیری فر 9622519205
28 مرتضی کهن

9622519578

29

زهرا رستگار 9512520047
30 فائزه میراخوری

9612519800

31 فاطمه میری

 

 

گرایش سنجش از دور و GIS

ردیف

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی

1

فاطمه صابری نیا 9612519173
2 لیلا مجیدی فرد

9622519136

3

اعظم سادات قزی 9612519441
4 علی کروژدهی

9612519639

5

فاطمه گلی 9612519946
6 فروغ سادات ابوترابی

9612519877

7

زینب امین پور 9612519786
8 محمد رضا احمدی

9612519902

9

آریا زاهدی 9612520170
10 عطیه اکبری

9612519833

11

مهسا نوروزی 9612519037
12 علیرضا اسدزاده

9612519151

13

راضیه عباس نژاد 9612520261
14 محمد رزاقی

9612519106

15

الهه افضلی نیا 9612519300
16 فاطمه آب باریکی

9612519322

17

فاطمه ارجمند 9612519195
18 مریم بهرامی

9612519424

19

مهدیه عزتی نژاد

9612519355

20 علی مرگن مقدم

9612520158