به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از پایان‌نامه خانم سیده معصومه عارفی‌پور، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به شرح اطلاعات زیر در روز یکشنبه 27 بهمن‌ماه 1398 در کلاس 113 (اتاق جلسه دفاع) دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ساعت 12:30 برگزار می‌گردد.

عنوان پایان‌نامه:

ارائه روشی نظام‌مند به‌منظور توصیف ضدالگوها و نشانه های بد

چکیده:

دستیابی به توسعه اقتصادی و رونق کشاورزی، یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزان روستایی به شمار می وردِ، که در  چند سال اخیر در کشور، توجه صاحب نظران و کشاورزان را به خود جلب کرده است. شهرستان کاشمر به دلیل قابلیت های محیطی یکی از مهمترین قطب های تولید انگور در کشور محسوب می شود. بنابراین هدف از این پژوهش، برای اقتصاد انگور و نقش آن در توسعه روستایی دهستان پایین ولایت در شهرستان کاشمر است. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی و- تحلیلی و برای گردآورده اطلاعات از روش های اسنادی و میدانی( مشاهد و مصاحبه و پرسشنامه) بهره گرفته شده است.جامع آماری این تحقیق، خانوارهای بهره¬بردار انگور روستاهای دهستان پایین ولایت می باشند كه بر اساس آخرین سرشماری 1395،¬این دهستان بالغ بر 12758نفر جمعیت و 4067 خانوار ساکن در 10 روستا محاسبه شده است. که جمعا 195 نمونه به عنوان حجم نمونه مبنای تکمیل پرسشنامه و تحلیل قرار خواهد گرفت.  برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از آزمون آماری، ضریب همبستگی، تی تک نمونه ، آزمون یومن وایتنی و مدلهای ARC GIS  و WASPASاستفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که کشت انگور در منطقه مورد مطالعه سبب افزایش اشتغالزایی و درآمد، و افزایش انگیزه بهره برداران و در نهایت توسعه روستایی به دنبال داشته است و بنا بر شواهد موجود می توان بیان کرد که سه فرضیه مورد نظر تایید می شوند. نتایج مدل WASPAS نشان داد که بیشترین میزان Qi در روستای کسرینه، به دلیل وجود آب فراوان و کمترین میزان Qi در روستای کلاته بزی به دلیل کمبود آب و بهره برداری کم مشاهده‌شده است.

استاد راهنما:

دکتر علیرضا حمیدیان

استاد مشاور:

دکتر رضا خسروبیگی

داور پایان‌نامه:

دکتر محمدجواد صفایی

از دانشجویان و اساتید علاقمند دعوت به عمل می‌آید در این جلسه شركت نمایند.