به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله خانم مریم حلاجی، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی به شرح اطلاعات زیر در روز دوشنبه 28 بهمن 1398 در کلاس 113 (اتاق جلسه دفاع) دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ساعت 15:30 برگزار می‌گردد.

عنوان رساله دکتری:

مدل‌سازی مکانی پهنه‌بندی خطر و حساسیت زمین‌لغزش در حوضه بار نیشابور

چکیده:

زمین‌لغزش یکی از انواع مخرب فرسایش در دامنه‌ها است که موجب ایجاد خسارت‌های مالی و جانی فراوانی می‌شود. شناسایی عوامل موثر در رخ‌داد زمین‌لغزش و تهیه نقشه پهنه‌بندی حساسیت آن یکی از ابزارهای اساسی به‌منظور مدیریت و کاهش خسارات احتمالی محسوب می‌‌گردد. در تحقیق حاضر سعی شده است مخاطره زمین‌لغزش در حوزه آبخیز بار نیشابور با استفاده از روش‌های ماشین بردار پشتیبان ، بیشینه آنتروپی و الگوریتم جنگل تصادفی پهنه‌بندی گردد. برای این منظور، ابتدا با جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پراکندگی زمین‌لغزش‌ها در منطقه مورد مطالعه، ضمن تهیه نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها، به تهیه 12 لایه اطلاعاتی شامل درجه شیب، جهت شیب، انحنای سطح، انحنای نیمرخ، ارتفاع، کاربری اراضی، زمین‌شناسی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، فاصله از گسل، شاخص رطوبت توپوگرافی و تراکم زهکشی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام گردید. در مرحله بعد، نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه مورد مطالعه با سه روش الگوریتم جنگل تصادفی، بیشینه آنتروپی و الگوریتم ماشین بردار پشتیبان تهیه و با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) و 30 درصد نقاط لغزشی استفاده نشده در فرآیند مدل‌سازی صحت‌سنجی گردید. نتایج ارزیابی مدل‌ها نشان داد که دقت نقشه‌های برآورد شده به‌ترتیب 86، 75 و 82 درصد می‌باشد. بنابراین می‌توان اظهار نمود که نقشه‌های ارائه شده می‌تواند در شناسایی مناطق ناپایدار و هم‌چنین در اجرای برنامه‌های عمرانی و به‌خصوص احداث جاده در منطقه مورد مطالعه نقش به‌سزائی داشته باشد.

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

استاد مشاور:

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

داوران پایان‌نامه:

دکتر لیلا گلی مختاری، دکتر رحمان زندی، دکتر ابوالفضل بهنیافر

از دانشجویان و اساتید علاقمند دعوت به عمل می‌آید در این جلسه شركت نمایند.