به اطلاع می‌رساند جلسه دفاع از رساله خانم ملیحه محمدنیا، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی به شرح اطلاعات زیر در روز دوشنبه 28 بهمن 1398 در کلاس 113 (اتاق جلسه دفاع) دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ساعت 09:00 برگزار می‌گردد.

عنوان رساله دکتری:

مدلسازی و بررسی حساسیت پذیری رخساره های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد نسبت به فرسایش بادی و اولویت بند کانون های مولد گرد و غبار در سطح منطقه

چکیده:

باد یکی از عوامل مهم فرسایش رسوب در مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‌شود که به دلیل محدودیت پوشش گیاهی در این نواحی قادر است بر اثر کاوش ذرات قابل حمل رسوب را جابه‌جا و منجر به فرسایش بادی گردد. در این پژوهش جهت برآورد توان فرسایشی و رسوب دهی رخساره های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد نسبت به فرسایش بادی از روش فیزیکی- آزمایشگاهی تونل باد و مدل IRIFR1 استفاده گردید. آستانه فرسایش بادی برای هر رخساره با استفاده از تونل باد محاسبه و میزان فرسایش پذیری آن اندازگیری گردید. همچنین با توجه به ارتباط نزدیک ویژگی‌های فیزیکی خاک سطحی و میزان فرسایش بادی، از تحلیل-های گرانولومتری استفاده و پارامترهای قطر میانگین، میانه، چولگی و کشیدگی در نرم افزار GRgraph3 محاسبه شد. جهت تحلیل بادناکی منطقه نیز از نمودار گلباد، گلطوفان و گلماسه استفاده گردید. همچنین جهت بررسی عناصر سنگین در گرد و غبار شهرستان گناباد (طی دوره آماری 8 ماهه از آذر ماه 1397 تا تیرماه 1398 ) غبار ریزشی در 4 ایستگاه جمع آوری و با استفاده از دستگاه جذب اتمی میزان عناصر سنگین محاسبه و شاخص غنی شدگی به‌دست آمد. کمترین آستانه فرسایش پذیری و بیشترین میزان فرسایش در تپه‌های ماسه‌ای(6 متر بر ثانیه)، و پس از آن در دشت‌هایی با شیب ملایم و بدون پستی وبلندی بدست آمد. مقایسه نقشه حساسیت پذیری با استفاده از تونل باد و مدل IRIFR1 نشان از نزدیکی دو مدل داشته که در برخی رخساره‌ها در مدل IRIFR1 میزان فرسایش بیش‌تر از واقعیت برآورد گردیده است. نتایج دانه بندی نیز نشان‌گر نزدیک بودن فاصله حمل رسوبات است. مقایسه غلظت فلزات کادمیوم، نیکل، آهن، روی، سرب و آرسنیک با مقدار آن در پوسته زمین نشان داد، میانگین عناصر کادمیوم، آهن، روی و سرب بیشتر از مقدار خاکی به‌دست آمده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، احتمالا علاوه بر عوامل طبیعی، عوامل انسانی بر غلظت این عناصر تاثیرگذار بوده است. با توجه به تحلیل‌های بادناکی منطقه، حساسیت‌پذیری رخساره‌ها و آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی، مهم‌ترین کانون‌های فرسایش بادی در منطقه، رخساره دشت‌هایی با شیب ملایم و بدون پستی و بلندی در نظر گرفته شد. گر چه این رخساره حساسیت پذیری کمتری نسبت به تپه‌های ماسه‌ای دارد اما به دلیل قرارگیری مراکز شهری و صنعتی در این رخساره در اولویت بالاتری قرار گرفت.

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم امیراحمدی

استاد مشاور:

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی

داوران پایان‌نامه:

دکتر لیلاگلی مختاری، دکتر محمد باعقیده، دکتر مهدی ثقفی

از دانشجویان و اساتید علاقمند دعوت به عمل می‌آید در این جلسه شركت نمایند.