نحوه درخواست

اطمینان از قابلیت موازی سازی الگوریتم و نرم افزار مورد نظر
اطمینان از داشتن لایسنس نرم افزار مورد نظر
تکمیل فرم درخواست
ارسال از طریق سامانه گرنت
تحویل سیستم پس از 24 ساعت در صورت آزاد بودن منابع
مدیریت کامل سیستم و نصب نرم افزارهای مورد نیاز متقاضی برعهده تحویل گیرنده است.
مدیریت و مسئولیت حفظ اطلاعات و داده ها در زمان تحویل سیستم به عهده تحویل گیرنده است
پس از پایان زمان سرویس، سوریس به طور خودکار قطع و کلیه اطلاعات حذف خواهد شد.
در صورت نیاز درخواست تمدید حداقل 24 ساعت قبل با ارسال فرم باید انجام گیرد ودر صورت وجود منابع سرویس تمدید خواهد شد.