دانشجویان تحصیلات تکمیلی که مایل به دریافت ایمیل دانشگاهی هستند و امکان ارسال ایمیل به email@hsu.ac.ir ندارند لطفا فرم زیر را تکمیل نمایند

لطفا اطلاعات زیر را تکمیل کنید

 

راستی آزمایی

ایمیل شما پس از ایجاد دو اول حرف اول نام شما+نام خانوادگی شما به لاتین می باشد