همکاران

نامسمتاطلاعات تماسعکس
دکتر مجید بقایی نژاد مدیر فن آوری اطلاعات051-44012880

mbnejad@hsu.ac.ir
سید علی چشمیکارشناس مرکز ISP051-44012635

cheshomi@hsu.ac.ir
سید محمد حسینیکارشناس مرکز ISP و شبکه دانشگاه051-44012636

hosseini@hsu.ac.ir
سید محسن طبسیکارشناس مخابرات، سخت افزار و پشتیبانی051-44012884

sm.tabasi@hsu.ac.ir
حسن قلعه نویکارشناس وب سایت051-44012994

h.ghalehnoey@hsu.ac.ir
مجید شهابی پور کارشناس سیستم پژوهشی051-44012638

shahabi@hsu.ac.ir
بهرام رحیمیان پورکارشناس سخت افزار و پشتیبانی051-44012993

b.rahimiyan@hsu.ac.ir