برای این کار ابتدا نامه را انتخاب کرده و سپس آن را به زباله دان انتقال می دهیم .

حذف همه نامه ها

در صفحه اصلی کارتابل کلیک راست موس را فشار دهید سپس گزینه “انتخاب همه” را ،انتخاب نمایید تا تمامی نامه ها به رنگ زرد در آمده سپس دکمه “حذف” (در قسمت پایین کارتابل) را زده تا تمامی نامه ها به زباله دان انتقال پیدا کنند.

حذف یک نامه انتخابی

 برای حذف یک نامه ابتدا نامه مورد نظر را انتخاب نموده(رنگ زرد) سپس دکمه “حذف” را کلیک نمایید .