روی نامه مورد نظر کلیک کرده تا انتخاب شود (زرد رنگ) ، سپس روی دکمه “جدید” (درقسمت پایین کارتابل) کلیک نمایید و از منوی ظاهر شده گزینه “نامه جدید:پیرو یا عطف ” را کلیک کنید .

در صفحه ظاهر شده و در انتهای صفحه (مثل ایجاد یک نامه جدید) گزینه های مربوطه را تکمیل نموده و دکمه “ثبت” را کلیک نمایید.