بورسیه به طرح سربازی

استخدام به صورت پیمانی  و طرح سربازی و بورسیه