تبدیل پیمانی به رسمی-آزمایشی

 

1-    بررسی پرونده‌ی علمی متقاضیان در کمیته‌ی منتخب دانشکده‌ی مربوطه 0( تأیید رئیس کارگروه بررسی توانایی علمی )

2-   پس از بررسی توسط کمیته‌ علمی منتخب دانشکده پرونده‌ی علمی متقاضیان به دبیرخانه‌ی جذب تحویل داده خواهد شد .

3-  بررسی در هیأت اجرایی جذب .

4-  درخواست از متقاضی جهت تکمیل پرونده و شروع گزینش عمومی .( فرم شماره 2-2 )

  • با مراجعه به سایت دبیرخانه هیأت اجرایی جذب  اعضای هیأت علمی دانشگاه و تکمیل فرم شماره 1 به همراه مستندات مربوطه که ممهور به مهر برابر با اصل و مهر هیأت اجرایی جذب شده اند ، در قالب یک سری نسخه الکترونیکی و سه سری کپی ا زمدارک خواسته شده که حضوراً بایستی به دبیرخانه‌ی جذب تحویل دهند.

5-   در این مرحله پس از انجام استعلام‌های مربوطه و تکمیل نهایی گزینش عمومی پرونده‌ی متقاضیان جهت تصمیم نهایی ( رأی هیأت اجرایی جذب ) در جلسه‌ی هیأت اجرایی جذب مطرح خواهد شد .

6-  پس از موافقت نهایی هیأت اجرایی جذب پرونده جهت رأی نهایی به هیأت مرکزی جذب تهران ارسال خواهد شد .

7-  پس از حصول نتیجه حکم رسمی آزمایشی توسط کارگزینی صادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.