فرم جدید کارگروه بررسی توانایی علمی برای متقاضیان شرکت کننده در فراخوان ، طرح سربازی و طرح سربازی به پیمانی