دکتر محمدرضا معین فرد
عضو هیأت اجرایی جذب
دانشیار مدیریت ورزشی شماره تماس: 44012611