دکتر یعقوب زنگنه
دبیرهیأت اجرایی جذب
دانشیار جغرافیا شماره تماس: 44013308