به استناد بند الف اصلاحی ماده 13 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی(مصوب هشتمین هیأت امنای دانشگاه مورخ 10/06/1397) تمدید قرارداد پیمانی سال ششم با مجوز هیأت رئیسه دانشگاه و مشروط به ارائه شناسنامه علمی و بررسی امتیازات در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ذیربط و هیأت اجرایی جذب مبنی بر کسب 55 درصد حداقل امتیازات تعیین شده برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی می باشد.

لینک دانلود شناسنامه

شناسنامه علمی جهت تمدید پیمانی سال ششم (2)