دکتر علی اصغر مولوی

دکتر علی اصغر مولوی ریاست دانشگاه و رئیس هیأت اجرایی جذب استاد فیزیک 05144012601-2


دکتر رضا طیبی

دکتر رضا طیبی عضو هیأت اجرایی جذب استاد شیمی شماره تماس : 44013212


دکتر سیدجواد خاتمی

دکتر سیدجواد خاتمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره تماس: 44013219  


دکتر حسن صیانتی

  دکتر حسن صیانتی عضوهیأت اجرایی جذب استادیار مدرسی معارف اسلامی شماره تماس: 44013071


دکتر یعقوب زنگنه

  دکتر یعقوب زنگنه دبیرهیأت اجرایی جذب دانشیار جغرافیا شماره تماس: 44013308


دکتر محمدرضا معین فرد

دکتر محمدرضا معین فرد عضو هیأت اجرایی جذب دانشیار مدیریت ورزشی شماره تماس: 44012611