معرفی کارکنان مدیریت


۱- آقای دکتر عباس برزویی            مدیر حقوقی

۲- آقای حمید شایان ارجمند          کارشناس مسئول حقوقی

۳- خانم فرشته بنسبردی              مشاور حقوقی