معرفی کارکنان مدیریت

۱- آقای دکتر عباس برزویی            مشاور رئیس
۲- آقای حمید شایان ارجمند         معاون مدیر امور حقوقی و قراردادها
۳- خانم فائزه داورزن                 مشاور حقوقی
۴- آقای حمید ناصری                 کارشناس امور حقوقی