برای دریافت اطلاعیه تمدید تاریخ دریافت پاکات مناقصه خرید دستگاههای سلف روی گزینه زیر کلیک نمایید 

،etelaiye