لطفا جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه عمومی تاسیسات و نقلیه سبک دانشگاه حکیم در خرداد ماه  ۹۸ روی گزینه های زیر کلیک نمایید.

tajdide Naghlieh Sabok98

tajdide tasisat-98