لطفا جهت دریافت  اسناد  مناقصه عمومی فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری  در سال تخصیلی ۹۹- ۹۸روی گزینه زیر کلیک نمایید

Fazaye Sabz 98-99