لطفا شرکت هایی که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنها ارسال شده جهت دریافت اسناد مناقصه روی گزینه زیر کلیک نمایند 

kharid 98-99