لطفا پیمانکارانی که برای آنها دعوتنامه شرکت در منافصه ارسال شده جهت دریافت اسناد مناقصه یخت روی تمامی موارد زیر کلیک نمایند

pokht1( 98-99)

peyvast 1,3pokht

peyvast 4,5,6pokht