– قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه_ها

– آیین_نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه_ها

قانون مطبوعات

قانون مقابله با تقلب علمی