اطلاعات تماس

آقای محمد دولت آبادی

 شماره تماس: 44012672

ایمیل: m.dowlat@hsu.ac.ir

 

خانم فاطمه سجادی نیا

شماره تماس: 44012676

ایمیل: f.sajjadi@hsu.ac.ir

خانم مینا ایزدی

شماره تماس:44012677

ایمیل:minaizadi1392@gmail.com​

خانم فائزه موسوی فرد

 

شماره تماس:  44012675

ایمیل:  fmousavifard@hsu.ac.ir

خانم زلیخا اسدالله پور

شماره تماس: 44012674

ایمیل: z.asdolahpur@hsu.ac.ir 

_____________________

خانم مریم مومنی زاده

شماره تماس: 44012674