ارزشيابي اساتيد

دانشجويان گرامي:

پرسشنامه ارزشيابي كيفيت تدريس از تاريخ 17 / 2 / 91 بر روي پورتال دانشجويان فعال گرديد با تكميل به موقع پرسشنامه ها از عدم اختلال در ثبت نمرات و انتخاب واحد ترم آيينده خود اطمينان يابيد.

آخرين مهلت مراجعه 17 / 3 / 91 مي باشد و تمديد نخواهد شد.

دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه