برنامه 8 ترمی آمار و ریاضیات و کاربردها

برنامه هشت ترمی رشته آمار

ترم اول

ترم دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ریاضی عمومی 1

ریاضی عمومی 2

ریاضی عمومی 3

فرآینده‌های تصادفی

مبانی احتمال

احتمال 1

احتمال 2

آمار ریاضی (برآوردیابی)

فیزیک عمومی

مبانی علوم ریاضی

روش‌های آماری

معادلات دیفرانسیل

دروس عمومی

مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی

مبانی آنالیز عددی

دروس عمومی

دروس عمومی

اقتصاد مهندسی

دروس عمومی

ترم پنجم

ترم ششم

ترم هفتم

ترم هشتم

رگرسیون

طرح آزمایش‌های 1

طرح آزمایش‌های 2

آشنایی با آمار رسمی

آمار ریاضی (آزمون فرض)

روش‌های چندمتغیره پیوسته 1

محاسبات آماری یا پروژه

شبیه‌سازی

روش‌های نمونه‌گیری 1

روش‌های نمونه‌گیری 2

آشنایی با نظریه اطلاع

روش‌های چندمتغیره گسسته

سری‌های زمانی

روش‌های ناپرامتری

آشنایی با نظریه صف

آشنایی با احتمال

و آمار فازی

مبانی آنالیز ریاضی

بهنیه‌سازی خطی

آشنایی با نظریه تصمیم

آمار بیزی

دروس عمومی

دروس عمومی

دروس عمومی

برنامه هشت ترمی ریاضیات و کاربردها 

ردیف

نیم‌سال اول

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال دوم

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال سوم

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال چهارم

پیش‌ نیاز

1

ریاضی 1

111011

6

ریاضی 2

111021

1

12

ریاضی 3

111031

6

18

مبانی آنالیز

112006

6

2

مبانی علوم ریاضی

112004

7

مبانی ترکیبات

112010

13

معادلات دیفرانسیل

111031

6

19

مبانی آنالیز عددی

112007

6

3

فیزیک

113020

8

مبانی کامپیوتر

112003

14

مبانی ماتریس‌ها و جبر خطی 112005

2

20

بهینه‌سازی خطی

112012

14

4

فارسی

100271

9

نظریه مقدماتی اعداد

112023

2

15

مبانی احتمال

112008

21

احتمال 1

113001

15

5

درس عمومی

10

اقتصاد مهندسی

113021

16

برنامه‌سازی پیشرفته

112027

8

22

درس عمومی

6

11

زبان عمومی 100291

درس عمومی

17

درس عمومی

 

ردیف

نیم‌سال پنجم

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال ششم

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال هفتم

پیش‌ نیاز

ردیف

نیم‌سال هشتم

پیش‌ نیاز

23

مبانی جبر

112011

2

29

معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

111211

24  13

34

توپولوژی عمومی

112019

2

39

زبان تخصصی

111131

اجازه گروه

24

آنالیز ریاضی

112009

18

30

جبر

112022

23

35

نظریه گراف

111641

7

40

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها 113027

16

25

بهینه‌سازی غیرخطی

19

31

توابع مختلط

112025

24

36

روش‌های آماری

113005

21

41

آنالیز عددی

19

26

مبانی هندسه

111261

2

32

درس اختیاری (2) (*)

37

جبر خطی عددی

112013

19

42

درس اختیاری (3)

27

درس اختیاری (1)

33

درس انتخابی (1)

38

درس انتخابی (2)

43

درس اختیاری (4) (*)

28

درس عمومی

 

درس عمومی

 

درس عمومی

44

درس عمومی

 

دروس اختیاری (*) الزاماً  خارج از رشته: 6 واحد (با رعایت پیش‌نیاز از دروس ارائه شده در دانشکده‌های علوم ریاضی و کامپیوتر و علوم پایه).

دروس انتخابی (6 واحد) : حل عددی معادلات ـ نظریه بازی‌ها ـ نظریه اندازه و کاربردها ـ هندسه جبری مقدماتی ـ نظریه معادلات دیفرانسیل‌های عددی ـ مباحثی در ریاضیات و کاربردها ـ مبانی سیستم‌های دینامیکی ـ‌  مبانی منطق و نظریه مجموعه‌ها.

دروس اختیاری (6 واحد) (داخل رشته): پروژه ـ تاریخ علم ـ پایگاه داده‌ها ـ بهینه‌سازی یا مدل‌های احتمالی ـ هندسه دیفرانسیل موضعی ـ جبر خطی ـ تبدیلات انتگرال و کاربردها ـ مبانی حلقه‌ها ـ توپولوژی جبری مقدماتی ـ هندسه فرکتال ـ نرم‌افزار ریاضی.

* تمامی دروس به غیر از ریاضی 1 و 2 و 3 ، سه‌واحدی می‌باشند.

  • برای مشاهده لیست دروس بر اساس نوع و پیش نیاز درس به اینجا مراجعه شود.