گروه آموزشی :آمار

علیرضا سلیمانی خبیری

استاديار

soleimani@hsu.ac.ir

محمد بلبلیان قالیباف

استاديار

m.bolbolian@hsu.ac.ir

مهدی مهدی زاده

استاديار

mehdizadeh@hsu.ac.ir

علی رضا قدسی

استاديار

ar.ghodsi@hsu.ac.ir

علی برزنونی

استاديار

a.barzanouni@hsu.ac.ir

ملیحه عباس نژاد

استاديار

M.ABASNEJAD@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :ریاضی کاربردی

عبد الله قلی زاده

استاديار

gholizadeh@hsu.ac.ir

محمد علی پرتانیان

استاديار

partanian@hsu.ac.ir

محمد تقی خداداد

استاديار

khodadad@hsu.ac.ir

محمود امین طوسی

استاديار

amintoosi@hsu.ac.ir

مرتضی جعفرزاده

استاديار

jafarzadeh@hsu.ac.ir

مهدی زعفرانیه

استاديار

mehdi@hsu.ac.ir

امین رفیعی

استاديار

rafiei@hsu.ac.ir

امید باغانی

استاديار

o.baghani@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :ریاضی محض

علی اکبر استاجی

دانشيار

aaestaji@hsu.ac.ir

مرضیه رشیدی

مربي

rashidi@hsu.ac.ir

غلامرضا مقدسی

استاديار

moghadas@hsu.ac.ir

علی اکبر عارفی جمال

دانشيار

arefi@hsu.ac.ir

قدیر صادقی

استاديار

ghadir@hsu.ac.ir

طیبه لعل شاطری

استاديار

shateri@hsu.ac.ir

لیلا شریفان

استاديار

l.sharifan@hsu.ac.ir

اعظم پورمیرزایی

استاديار

mirzaei@hsu.ac.ir

سیدمحمدصادق نبوی ثالث

استاديار

sadegh.nabavi@hsu.ac.ir