گروه آموزشی :آمار

ملیحه عباس نژاد

استاديار

0

علی برزنونی

استاديار

0

مهدی مهدی زاده

استاديار

0

محمد بلبلیان قالیباف

استاديار

0

علی رضا قدسی

استاديار

0

علیرضا سلیمانی خبیری

استاديار

a.soleimani@hsu.ac.ir
گروه آموزشی :ریاضی کاربردی

امید باغانی

استاديار

0

امین رفیعی

استاديار

0

مهدی زعفرانیه

استاديار

0

مرتضی جعفرزاده

استاديار

jafarzadeh@hsu.ac.ir

محمود امین طوسی

استاديار

m.amintoosi@hsu.ac.ir

محمد تقی خداداد

استاديار

0

محمد علی پرتانیان

استاديار

partanian@hsu.ac.ir

عبد الله قلی زاده

استاديار

0
گروه آموزشی :ریاضی محض

مرضیه رشیدی

مربي

0

احسان استاجی

استاديار

ehsan.estaji@hsu.ac.ir

مهدی وطن دوست

استاديار

0

رحیمه پورخاندانی

استاديار

r.pourkhandani@hsu.ac.ir

یاسر علیزاده ثانی

استاديار

0

بهناز طلوع حقیقی

استاديار

0

سیدمحمدصادق نبوی ثالث

استاديار

0

اعظم پورمیرزایی

استاديار

0

لیلا شریفان

استاديار

0

طیبه لعل شاطری

استاديار

t.shateri@hsu.ac.ir

قدیر صادقی

استاديار

0