ریاست دانشکده

  • رياست دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر از سال 1389 تاکنون برعهده دکتر غلامرضا مقدسي بوده است.
  • ايشان فارغ التحصيل دکتري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران در گرایش جبر هستند.
  • آدرس ایمیل:r.moghadasi@hsu.ac.ir
  • تلفن:  44013037 _ 051