كميته‌‌هاي تخصصي دانشكده رياضي

اعضاء كميته‌هاي تخصصي دانشكده رياضي

اعضاء كميته كارگروه علمي (كميته جذب)

1. دكتر مقدسي 2. دكتر وطن‌دوست (نماينده كميته جذب) 3. سه نفر داور

اعضاء كميته شوراي دانشكده

1. دكتر مقدسي 2. دكتر عليزاده 3. دكتر بلبليان 4. دكتر جعفرزاده 5 . آقاي قادري

اعضاء كميته ترفيع دانشكده 

1. دكتر مقدسي 2. دكتر صادقي 3. دكتر مهدي‌زاده 4. دكتر زعفرانيه

اعضاء كميته منتخب دانشكده (ارتقاء و تبديل وضع)

1. دكتر مقدسي 2. دكتر زعفرانيه 3. سه نفر داور

اعضاء کمیته شورای تحصیلات تکمیلی

1. دکتر علی اکبر استاجی 2. دکتر امید باغانی 3. دکتر رحیمه پورخاندانی 4. دکتر ملیحه عباس نژاد