گروه آمار

این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد . گرایش‌ کارشناسی ارشد شامل: 1. آمار ریاضی . مدیر گروه جناب آقای دکتر علیرضا سلیمانی می‌باشد.
اعضاء هیأت علمی گروه آمار:
1. دکتر علیرضا سلیمانی (مدیر گروه)          تلفن داخلی 44013032 ـ 051
2. دکتر ملیحه عباس‌نژاد                          تلفن داخلی 44013351 ـ 051
3. دکتر علیرضا قدسی                            تلفن داخلی 44013193 ـ 051
4. دکتر محمد بلبلیان قالیباف                     تلفن داخلی 44013361 ـ 251
5. دکتر مهدی مهدی‌زاده                          تلفن داخلی 44013118 ـ 251