گروه ریاضی محض

مدیر گروه ریاضی محض سركار خانم دكتر ليلا شريفان

تلفن داخلی 44013181 ـ 051

این گروه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی می‌پذیرد.

گرایش‌های کارشناسی ارشد: 1. آناليز 2. جبر 3. هندسه 4. گراف و تركيبيات

دکتری شامل: 1. آنالیز. 2. جبر.

 

اساتيد آناليز

دکتر قدیر صادقی

· زمینه پژوهشی: آنالیز تابعی ـ فضاهای احتمال ناجابجایی (کوانتمی) ـ جبرهای عملگری ـ فضاهای متریک کوانتومی فشرده
* مرتبه علمی: دانشیار
* شناسنامه علمی:
* پست‌الکترونیک
g.sadeghi@hsu.ac.ir
تلفن تماس: 44013197-051

دکتر علی‌اکبر عارفی‌جمال

*زمینه پژوهشی: آنالیز‌هارمونیک، نظریه قاب، موجک‌ها
* مرتبه علمی: استاد
شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک arefijamaal@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013192-051 

دکتر طیبه لعل شاطری

* زمینه پژوهشی: آنالیز تابعی
* مرتبه علمی: دانشیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک t.shateri@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013052-051

·          

دکتر سیدمحمدصادق‌نبوی‌ثالث

* زمینه پژوهشی: آنالیز ریاضی ـ آنالیز تابعی ـ نظریه عملگرها
* مرتبه علمی: استادیار
شناسنامه علمي
*پست‌الکترونیک sadegh.nabavi@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013205-051

 

 

اساتید هندسه

دکتر علی برزنونی

* زمینه پژوهشی: سیستم‌های دینامیکی (نظریه اشوب، نظریه ارگودیک) سیستم‌های دینامیکی متناهی
* مرتبه علمی: استادیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک a.barzanouni@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013354-051

دکتر رحیمه پورخاندانی

* زمینه پژوهشی: هندسه دیفرانسیل، هندسه لورنتسی و نظریه نسبیت
* مرتبه علمی: استادیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک r.pourkhandani@hsu.ac.ir
* تلفن تماس : 44013350-051

دکتر مهدی وطن دوست

* زمینه پژوهشی: هندسه دیفرانسیل، هندسه لورنتسی و نظریه نسبیت
* مرتبه علمی: استادیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک m.vatandoost@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013348-051

 

اساتید جبر

دکتر علی اکبر استاجی

* زمینه پژوهشی: حلقه توابع پیوسته حقیقی مقدار روی فضاها و قاب‌ها
* مرتبه علمی: استاد
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک aaestaji@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013035-051

دکتر غلامرضا مقدسی

* زمینه پژوهشی: جبر جامع
* مرتبه علمی: دانشیار
* شناسنامه علمي

* پست‌الکترونیک r.moghadasi@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013037-051

دکتر یاسر علیزاده

* زمینه پژوهشی: نظریه گراف و ترکیبیات، نظریه جبری گراف، ریاضیات گسسته
* مرتبه علمی: دانشیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک y.alizadeh@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013355-051

دکتر بهناز طلوع حقیقی

* زمینه پژوهشی: نظریه گروه‌ها ـ نظریه گراف‌ها
* مرتبه علمی: استادیار
* شناسنامه علمی
* پست‌الکترونیک b.tolue@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013346-051

دکتر اعظم پورمیرزایی

* زمینه پژوهشی: نظریه گروه‌ها
* مرتبه علمی: استادیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک a.pormirzaei@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013276-051          

دکتر لیلا شریفان

* زمینه پژوهشی: جبر جابجایی محاسباتی و ترکیبیاتی ـ دستگاه‌های دینامیکی متناهی
* مرتبه علمی: دانشیار
* شناسنامه علمي
* پست‌الکترونیک l.sharifan@hsu.ac.ir
* تلفن تماس: 44013181-051