گروه ریاضی کاربردی

این گروه در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. گرایش‌های کارشناسی ارشد شامل : 1. تحقیق در عملیات. 2. کنترل و بهینه‌سازی. 3. آنالیز عددی.
همچنین کارشناسی ارشد علوم تصمیم و دانش زیرمجموعه گروه علوم کامپیوتر دانشکده است که در حال حاضر امور اداری این گروه در گروه ریاضی کاربردی انجام می‌شود.
مدیر گروه ریاضی کاربردی آقای دکتر محمدعلی پرتانیان.
اعضاء هیأت علمی:
1. دکتر محمدعلی پرتانیان (مدیر گروه)             44013347 ـ  051
2. دکتر عبدا… قلی‌زاده                                44013034
3. دکتر مهدی زعفرانیه                                 44013028
4. دکتر محمدتقی خداداد                             44013245
5. دکتر امین رفیعی                                    44013033
6. دکتر محمود امین طوسی                          44013353
7. دکتر امید باغانی                                     44013207
8. دکتر مرتضی جعفرزاده                              44013014