گروه های آموزشی

معرفی اجمالی گروه‌های آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی شامل سه گروه  آمار به مدیر گروهی دکتر  محمد بلبلیان قالیباف44013361 – 051،

ریاضی محض به مدیرگروهی سركار خانم دكتر ليلا شريفان 44013181 – 051 و


گروه ریاضی کاربردی به  مدیر گروهی آقای دکتر مرتضي جعفرزاده 44013014 – 051 می‌باشد.

این دانشکده دارای 14 استادیار و 8 نفر دانشیارو 2 نفر استاد تمام مي‌باشد.