گروه های آموزشی

معرفی اجمالی گروه‌های آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی شامل سه گروه  آمار به مدیر گروهی دکتر  محمد بلبلیان قالیباف44013361 – 051،
ریاضی محض به مدیرگروهی آقای دکتر یاسر علیزاده 44013355 – 051 و
گروه ریاضی کاربردی به  مدیر گروهی آقای دکتر مرتضي جعفرزاده 44013014 – 051 می‌باشد.
این دانشکده دارای 23 استادیار و 5 نفر دانشیار می‌باشد و 1 نفر استاد.

کارشناسی ارشد علوم تصمیم و دانش زیرمجموعه گروه علوم کامپیوتر دانشکده است که در حال حاضر امور اداری این گروه در گروه ریاضی کاربردی انجام می‌شود.