گروه های آموزشی

معرفی اجمالی گروه‌های آموزشی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشکده ریاضی شامل سه گروه  آمار به مدیر گروهی دکتر مهدي مهدي‌زاده 44013118 – 051،

ریاضی محض به مدیرگروهی جناب آقاي دكتر مهدي وطن‌دوست 44013348 – 051 و


گروه ریاضی کاربردی به  مدیر گروهی آقای دکتر مرتضي جعفرزاده 44013014 – 051 می‌باشد.

این دانشکده دارای 10 استادیار و 10 نفر دانشیار و 3 نفر استاد تمام مي‌باشد.