تلفن‌های داخلی دانشکده ریاضی

شماره تلفن داخلی اساتید دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

رییس دانشکده ریاضی

۳۰۳۷ ۴۰۰

۴۰۰۳۱۸۲

دکتر غلامرضا مقدّسی

دورنگار

مسئول دفتر دانشکده

۳۰۳۷

مجتبی باغستانی

معاون دانشکده ریاضی

۳۰۲۸

دکتر مهدی زعفرانیه

رئیس خدمات آموزشی

۳۰۴۱

علی‌اصغر استاجی

کارشناس آموزش دانشکده

۳۰۳۱

اکبر قادری

کارشناس آموزش دانشکده

۳۰۴۰

سیداکبر موسویمنش

مدیر گروه ریاضی محض

۳۱۹۷

دکتر قدیر صادقی

گروه ریاضی محض

۳۰۵۲

خانم دکتر طیبه لعل شاطری

گروه ریاضی محض

۳۰۴۷

دکتر غلامرضا مقدسی

گروه ریاضی محض

۳۱۹۲

دکتر علی‌اکبر عارفی جمال

گروه ریاضی محض

۳۰۳۵

دکتر علی‌اکبر استاجی

گروه ریاضی محض

۳۱۸۱

خانم دکتر لیلا شریفان

گروه ریاضی محض

۳۲۷۶

خانم دکتر اعظم پورمیرزایی

گروه ریاضی محض

۳۰۳۶

خانم مرضیه رشیدی

گروه ریاضی محض

۳۳۴۶

خانم دکتر بهناز طلوع حقیقی

 گروه ریاضی محض

۳۳۴۸

دکتر مهدی وطن‌دوست

گروه ریاضی محض

۳۳۵۰

خانم دکتر رحیمه پورخاندانی

گروه ریاضی محض

۳۳۵۲

دکتر احسان استاجی

گروه ریاضی محض

۳۳۵۴

دکتر علی برزنونی

گروه ریاضی محض

۳۲۰۷

دکتر سیدصادق نبوی ثالث

گروه ریاضی محض

۳۳۵۵

دکتر یاسر علیزاده

مدیر گروه آمار

۳۰۳۲

دکتر علیرضا سلیمانی

گروه آمار

۳۱۹۳

دکتر علیرضا قدسی

گروه آمار

۳۳۶۱

دکتر محمد بلبلیان‌قالیباف

گروه آمار

۳۱۱۸

دکتر مهدی مهدی‌زاده

گروه آمار

۳۳۵۱

دکتر ملیحه عباس‌نژاد

گروه آمار

۳۳۴۹

دکتر محمد شفاعی نوقابی

مدیر گروه ریاضی کاربردی

۳۰۲۸

دکتر مهدی زعفرانیه

گروه ریاضی کاربردی

۳۰۳۴

دکتر عبدا… قلی‌زاده

گروه ریاضی کاربردی

۳۲۴۵

دکتر  محمدتقی خداداد

گروه ریاضی کاربردی

۳۰۱۴

دکتر سیدابوالفضل علوی

گروه ریاضی کاربردی

۳۰۳۳

دکتر امین رفیعی

گروه ریاضی کاربردی

۳۵۳۴ ـ ۳۳۵۳

دکتر محمود امین‌طوسی

گروه ریاضی کاربردی

۳۳۴۷

دکتر محمدعلی پرتانیان

گروه ریاضی کاربردی

۳۳۶۰

دکتر مسعود مشرقی

گروه ریاضی کاربردی

۳۲۰۵

دکتر امید باغانی