هوالباقي هر که آيد به جهان اهل فنا خواهد بود آنکه پاينده و جاويد، خدا خواهد بود       *********************** جناب آقاي دكتر احسان استاجي عضو محترم هيأت علمي ...