قابل توجه دانشجویان

برای خرید سی‌دی نرم‌افزار لاتک فارسی به دفتر

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر مراجعه نمایید.