برای دیدن حکم بر روی آن کلیک کنید. با تشکر

حکم مدیرگروه آمار آقای دکتر سلیمانی