گروه آمار

سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

زمینه تحقیقاتی: آمار

صفحه شخصی :

پست الکترونیک : a.solemani@hsu.ac.ir

ghodsi

دکتر علیرضا قدسی

زمینه تحقیقاتی: آمار

پست الکترونیک:

ar.ghodsi@hsu.ac.ir

صفحه شخصی :

profs.hsu.ac.ir/ghodsi

آقاي دکتر يلبليان

دکتر محمد بلبلیان

زمینه تحقیقاتی: آمار

پست الکترونیک:

M_bolbolian@yahoo.com

دکتر مهدی مهدی زاده

زمینه تحقیقاتی: آمار استنباطی

پست الکترونیک:

m.mahdizade@hsu.ac.ir

 صفحه شخصی

showProfPic

دکتر ملیحه عباس‌نژاد

زمینه تحقیقاتی: آمار

پست الکترونیک: