شماره تلفن‌هايي كه نوشته دوركاري، دايورت روي موبايل مدير گروه‌ها و كاركنان دانشكده است كه مي‌توانيد تماس حاضر فرماييد.

فقط براي تماس شماره‌هاي دوركاري، كار ضروري و موقع مناسب را رعايت فرماييد.